કાર્ય સંબંધિત ટ્રેસ

વર્ક સ્ટ્રેસની વ્યાખ્યા

કામના તાણને તાણ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે જે કોઈની નોકરીમાં વિરોધાભાસી માંગને કારણે પેદા થાય છે. નિયંત્રણ કર્મચારીઓની માત્રા તેમના વર્કફ્લો પર હોઈ શકે છે ...