વોરંટીઝ

શું તમારે સીઅર્સ એપ્લાયન્સન્સ વિસ્તૃત વોરંટી ખરીદવી જોઈએ?

કેનમોર રેફ્રિજરેટર ખરીદવા બદલ આભાર - શું તમે તેની સાથે સીઅર્સ ઉપકરણની વિસ્તૃત વોરંટી માંગો છો? જ્યારે તમે તે ચોક્કસ શબ્દો સાંભળી શકતા નથી, ...