ટોચના 30 કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠો તમારા બાળકને રંગવાનું ગમશે

બાળકો માટે શ્રેષ્ઠ નામો

બધા શ્રેણીઓ7 ફેબ્રુઆરી, 2021 ના ​​રોજ

ડોરેમોન કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠડોરેમોન કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ ડોરેમોન કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠડોરેમોન કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ પીકાચુ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠપીકાચુ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ પીકાચુ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠપીકાચુ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ રમુજી બગ્સ બન્ની કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠરમુજી બગ્સ બન્ની કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ રમુજી બગ્સ બન્ની કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠરમુજી બગ્સ બન્ની કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ કૌટુંબિક ગાય કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠકૌટુંબિક ગાય કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ કૌટુંબિક ગાય કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠકૌટુંબિક ગાય કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ ફ્લિન્સ્ટોન્સ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠફ્લિન્સ્ટોન્સ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ ફ્લિન્સ્ટોન્સ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠફ્લિન્સ્ટોન્સ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ પોની પ્રિન્સેસ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠપોની પ્રિન્સેસ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ પોની પ્રિન્સેસ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠપોની પ્રિન્સેસ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ મપેટ્સ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠમપેટ્સ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ મપેટ્સ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠમપેટ્સ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ સિમ્પસન કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠસિમ્પસન કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ સિમ્પસન કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠસિમ્પસન કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ બેટમેન કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠબેટમેન કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ બેટમેન કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠબેટમેન કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ સિંહ રાજા કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠસિંહ રાજા કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ સિંહ રાજા કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠસિંહ રાજા કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ સ્કૂબી ડૂ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠસ્કૂબી ડૂ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ સ્કૂબી ડૂ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠસ્કૂબી ડૂ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ Spongebob Squarepants કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠSpongebob Squarepants કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ Spongebob Squarepants કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠSpongebob Squarepants કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ સુપર મારિયો કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠસુપર મારિયો કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ સુપર મારિયો કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠસુપર મારિયો કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ વિન્ની ધ પૂહ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠવિન્ની ધ પૂહ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ વિન્ની ધ પૂહ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠવિન્ની ધ પૂહ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ ટોય સ્ટોરી કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠટોય સ્ટોરી કાર્ટૂન કલરિંગ પેજ ટોય સ્ટોરી કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠટોય સ્ટોરી કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ એડવેન્ચર ટાઈમ કાર્ટૂન કલરિંગ પેજએડવેન્ચર ટાઈમ કાર્ટૂન કલરિંગ પેજ એડવેન્ચર ટાઈમ કાર્ટૂન કલરિંગ પેજએડવેન્ચર ટાઈમ કાર્ટૂન કલરિંગ પેજ અમેરિકન પિતા કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠઅમેરિકન પિતા કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ અમેરિકન પિતા કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠઅમેરિકન પિતા કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ આર્થર કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠઆર્થર કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ આર્થર કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠઆર્થર કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ ક્રીક કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠનો ક્રેગક્રીક કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠનો ક્રેગ ક્રીક કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠનો ક્રેગક્રીક કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠનો ક્રેગ સ્ટીવન યુનિવર્સ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠસ્ટીવન યુનિવર્સ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ સ્ટીવન યુનિવર્સ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠસ્ટીવન યુનિવર્સ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ ટીન ટાઇટન્સ ગો કાર્ટૂન કલરિંગ પેજટીન ટાઇટન્સ ગો કાર્ટૂન કલરિંગ પેજ ટીન ટાઇટન્સ ગો કાર્ટૂન કલરિંગ પેજટીન ટાઇટન્સ ગો કાર્ટૂન કલરિંગ પેજ ધ ગ્રિન્ચ કાર્ટૂન કલરિંગ પેજગ્રિન્ચ કાર્ટૂન કલરિંગ પેજ ધ ગ્રિન્ચ કાર્ટૂન કલરિંગ પેજધ ગ્રિન્ચ કાર્ટૂન કલરિંગ પેજ વી બેર બેર કાર્ટૂન કલરિંગ પેજવી બેર બેર કાર્ટૂન કલરિંગ પેજ વી બેર બેર કાર્ટૂન કલરિંગ પેજવી બેર બેર કાર્ટૂન કલરિંગ પેજ કૌટુંબિક ગાય કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠકૌટુંબિક ગાય કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ કૌટુંબિક ગાય કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠકૌટુંબિક ગાય કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ ફેલિક્સ, કેટ કાર્ટૂન કલરિંગ પેજફેલિક્સ, કેટ કાર્ટૂન કલરિંગ પેજ ફેલિક્સ, કેટ કાર્ટૂન કલરિંગ પેજફેલિક્સ, કેટ કાર્ટૂન કલરિંગ પેજ ફ્યુટુરામા કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠફ્યુટુરામા કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ ફ્યુટુરામા કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠફ્યુટુરામા કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ લાર્વા કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠલાર્વા કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ લાર્વા કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠલાર્વા કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ Mighty Magiswords કાર્ટૂન કલરિંગ પેજMighty Magiswords કાર્ટૂન કલરિંગ પેજ Mighty Magiswords કાર્ટૂન કલરિંગ પેજMighty Magiswords કાર્ટૂન કલરિંગ પેજ દક્ષિણ પાર્ક કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠદક્ષિણ પાર્ક કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ દક્ષિણ પાર્ક કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠદક્ષિણ પાર્ક કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ શ્રી બીન કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠશ્રી બીન કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ શ્રી બીન કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠશ્રી બીન કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠ

કાર્ટૂન વર્ષોથી બાળકો અને પુખ્ત વયના લોકોની કલ્પનાને એકસરખું કબજે કરે છે. સ્કૂબી ડૂથી લઈને પોપાય સુધી, બાળકો આ લાર્જર ધેન લાઈફ પાત્રોથી આકર્ષાયા છે જે સંબંધિત પણ છે, અને એક મનોરંજક પરંતુ અર્થપૂર્ણ સંદેશ સાથે આવે છે.મોટાભાગના બાળકો જ્યારે પણ સમય મળે ત્યારે ટેલિવિઝન ચાલુ કરે છે, જેથી તેઓ ઓછામાં ઓછા 15 મિનિટના તેમના મનપસંદ કાર્ટૂનને પકડી શકે, અલબત્ત તમે તેમને દૂર કરવા અને તેને બંધ કરવા આવો. આ કાર્ટૂન ગમે તેટલા વ્યસનયુક્ત હોય, તેઓ હંમેશા તમારા બાળકના દિવસને ઉજ્જવળ બનાવવાનો માર્ગ શોધશે. તેથી, જ્યારે તમારું બાળક પૂરતું કાર્ટૂન મેળવી શકતું નથી ત્યારે આ રંગીન પૃષ્ઠો યોગ્ય છે - તે અથવા તેણી હવે ફાજલ સમય દરમિયાન તેમને રંગ આપી શકે છે.

બાળકો માટે 10 શ્રેષ્ઠ કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠો:

પ્રિન્ટ કરવા માટેના કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠો ચોક્કસપણે તમારા બાળકને એક જગ્યાએ બેસીને ટીવીની બહાર થોડો સમય પસાર કરવાનું કારણ આપશે. કાર્ટૂન પાત્રોની શ્રેણી તેને રંગીન બનાવશે તે કલાકો સુધી તેને વ્યસ્ત રાખશે.અહીં 10 કાર્ટૂન કલરિંગ શીટ્સની સૂચિ છે જેમાં સૌથી વધુ મનપસંદ કાર્ટૂન પાત્રો છે જે તમારા બાળકને કલરિંગ ગમશે:

એકવાર તે હવામાં ફેલાયેલો વીર્ય મૃત્યુ પામે છે

1. ધ સિમ્પસન:

શરૂઆત કરવા માટે આ એક સરસ ચિત્ર છે કારણ કે 'ધ સિમ્પસન' એ યુએસમાં સૌથી લાંબી ચાલતી કાર્ટૂન ટીવી શ્રેણીઓમાંની એક છે. • તમારા બાળકને આ પૃષ્ઠને રંગવાનું ગમશે કારણ કે તે તેને પાત્રો પર રંગોની શ્રેણીનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપે છે, ખાસ કરીને કારણ કે તેની ત્વચા પીળી છે.
 • આ ચિત્ર 7 વર્ષથી વધુ ઉંમરના બાળક માટે યોગ્ય છે.

[ વાંચવું: છોટા ભીમ રંગીન પૃષ્ઠો ]2.બેટમેન:

આ ચિત્ર તમારા નાનાને ઉત્સાહિત કરશે તેની ખાતરી છે કારણ કે તેમાં તેના મનપસંદ સુપરહીરોમાંથી એક છે.

 • આ ચિત્ર એવા બાળકો માટે યોગ્ય છે જેઓ રંગના સહેજ અદ્યતન સ્તરે છે.
 • તે તમારા બાળકને નાની વિગતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મદદ કરશે.

3. ફ્લિન્સ્ટોન્સ:

આ ચિત્ર 'ધ ફ્લિન્સ્ટોન્સ' - પેબલ્સના સૌથી પ્રિય પાત્રોમાંના એકનું પ્રદર્શન કરે છે

 • આ ચિત્ર તમારી નાની છોકરી સાથે હિટ હોવું જોઈએ.
 • આ ચિત્રમાં ઘણા ઘટકો છે અને તમારી નાની છોકરીને અમુક વિભાગો માટે તમારી મદદની જરૂર પડી શકે છે.
 • તમારે તેને નિયમિત, સામાન્ય રંગોને વળગી રહેવાને બદલે કલર પેલેટ શોધવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ.

[ વાંચવું: મિકી માઉસ રંગીન પૃષ્ઠો ]

4. કૌટુંબિક વ્યક્તિ:

આ ચિત્ર 8 વર્ષથી વધુ ઉંમરના બાળકો માટે વધુ યોગ્ય રહેશે.

 • આ ચિત્ર થોડું વધુ જટિલ છે અને તેને રંગ આપવા માટે તમારી મદદની જરૂર પડશે.
 • તમારા બાળકો ટીવી શ્રેણીને અનુસરતા હોય તો ચિત્ર વધુ સંબંધિત છે.

[ વાંચવું: ક્રોધિત પક્ષીઓ રંગીન પૃષ્ઠો ]

5. સ્કૂબી ડૂ:

આ ચિત્ર કોઈપણ વય જૂથના બાળકો માટે હિટ છે કારણ કે કાર્ટૂન શો વિશ્વભરના ઘણા બાળકો સાથે સંબંધ બાંધવામાં સક્ષમ છે.

 • તમારા બાળકને વાઇબ્રન્ટ રંગોથી સ્કૂબી અને શેગીને રંગવામાં આનંદ થશે.
 • આ ચિત્ર થોડું જટિલ છે અને તેથી તમારા બાળકને શરૂઆતમાં તમારી સહાયની જરૂર પડી શકે છે.
સબ્સ્ક્રાઇબ કરો

6. પૂહ:

આ ચિત્ર તમારા બાળક માટે રંગીન હોવું જોઈએ કારણ કે પૂહ, કાર્ટૂન, નાના બાળકો સાથે સારી રીતે પડઘો પાડે છે.

 • આ ચિત્ર રંગવામાં એકદમ સરળ છે અને તે બાળકો માટે યોગ્ય છે જેમણે હમણાં જ રંગવાનું શરૂ કર્યું છે.
 • જો તમારું બાળક કાર્ટૂનથી પરિચિત નથી, તો શ્રેણીમાંથી એક અથવા બે વાર્તાઓ વાંચો અથવા તેને ટીવી પર પ્રસારિત થતા એપિસોડમાંથી એક જોવાની મંજૂરી આપો.

[ વાંચવું: પૂહ રીંછ રંગીન પૃષ્ઠો ]

7. SpongeBob Squarepants:

આ ચિત્રને રંગ આપતી વખતે તમારા બાળકને પાણીની અંદરની મુસાફરી કરવા દો - તે એક ટ્રીટ હોવી જોઈએ.

 • તમારા બાળકને આ ચિત્રને રંગવાનું ગમશે કારણ કે તેમાં આનંદનું તત્વ છે કારણ કે SpongeBob તેના મિત્ર સાથે બંધાયેલો જોવા મળે છે.
 • તે તમારા બાળકને સારા સમય માટે વ્યસ્ત રાખશે કારણ કે તેમાં ઘણા બધા તત્વો છે જે ધ્યાન માંગે છે.

8. સુપર મારિયો:

તમારા નાનાને વિડિયો ગેમ રમવાની મજા પડી શકે છે પરંતુ તે આ પૃષ્ઠને રંગવા માટે ઉત્સાહિત થશે.

 • આ ચિત્ર એવા છોકરાઓ માટે યોગ્ય છે જેઓ વિડિયો ગેમના ચાહકો છે.
 • પાત્રોના રસપ્રદ આકારો તમારા બાળકને આકર્ષિત કરશે અને તે રંગીન સત્ર પછી વિડિઓ ગેમ રમવા માંગશે.

[ વાંચવું: બગ્સ બન્ની રંગીન પૃષ્ઠો ]

9. સિંહ રાજા:

આ ચિત્ર એવા બાળકો માટે યોગ્ય છે જેમને મૂવી પસંદ છે.

 • તમારું બાળક પ્રકૃતિ-આધારિત છબીઓ તેમજ પ્રાણીઓને રંગવાનું શીખશે.
 • વધુ સારી રીતે સમજવા માટે તમે તમારા બાળક સાથે મૂવી ફરીથી જોવા માગી શકો છો.

10. પીકાચુ:

આ ચિત્ર મહાન છે કારણ કે તે ટેલિવિઝન પર પ્રસારિત થયેલા તાજેતરના કાર્ટૂનમાંથી એકને હાઇલાઇટ કરે છે.

 • સુંદર પાત્ર એવા બાળકો માટે યોગ્ય છે જેમણે હમણાં જ એક ચિત્રશલાકા પસંદ કરી છે.
 • ચિત્રને રંગવામાં બહુ અઘરું ન હોવું જોઈએ કારણ કે ત્યાં એક મૂળભૂત રંગ છે જે ઉપયોગમાં આવશે - પીળો.

11. રમકડાની વાર્તા:

આ ચિત્રને રંગવામાં આનંદદાયક હોવો જોઈએ કારણ કે તમારા બાળકની સાથે સંબંધિત ફિલ્મો છે.

 • તમારું બાળક જીવનમાં આવતા રમકડાંના ખ્યાલથી આકર્ષિત થશે.
 • આ ચિત્ર એવા બાળકો માટે યોગ્ય છે જેમણે ફિલ્મો જોઈ છે કારણ કે તેઓ રંગ યોજનાને વધુ સારી રીતે સમજી શકશે.

12. ડોરેમોન:

આ ચિત્ર મનોરંજક હશે કારણ કે તે તાજેતરના કાર્ટૂનોમાંનું છે.

 • તમારા બાળકને ચિત્રમાં બહુવિધ અક્ષરોને રંગવામાં આનંદ થશે.
 • તે હાથ-આંખનું વધુ સારું સંકલન બનાવશે.

[ વાંચવું: ટોમ અને જેરી રંગીન પૃષ્ઠો ]

13. પોની પ્રિન્સેસ:

તમારી નાની છોકરી આ ચિત્રને રંગ આપવા માટે ઉત્સાહિત થશે કારણ કે તે એક કાર્ટૂન હોઈ શકે છે જેનો તેણી શોખીન છે.

 • ચિત્રને રંગવા માટે ગુલાબી રંગનો ઉપયોગ તમારા બાળકને ઉત્તેજિત કરશે.
 • યોગ્ય રંગ યોજના મેળવવા માટે તેણીને સંદર્ભ ચિત્રની જરૂર પડી શકે છે.

14. મપેટ્સ:

ચિત્ર કચરાપેટીમાંના એક મપેટ બતાવે છે - એક મનોરંજક ચિત્ર!

 • ચિત્રની હેલોવીન થીમ તમારા બાળકને ઉત્તેજિત કરશે.
 • તે દૃષ્ટિની આકર્ષક છબી છે.

15. બગ્સ બન્ની:

આ ચિત્ર એવા બાળકો માટે છે જેઓ ‘બગ્સ બન્ની શો’નો આનંદ માણે છે.

 • સૂર્ય અને બીચ તમારા બાળકો માટે રંગનો આનંદ માણવા માટે યોગ્ય હોવો જોઈએ.
 • વસ્તુઓને મનોરંજક બનાવવા માટે તમે તેમની પ્રખ્યાત પંક્તિ ‘What's Up Doc?’ પણ બોલી શકો છો.

આ મફત છાપવાયોગ્ય કાર્ટૂન રંગીન પૃષ્ઠો ચોક્કસપણે તમામ વય જૂથો અને લિંગના બાળકોમાં હિટ થશે. તમારે તેમને કાર્ટૂન રંગીન ચિત્રોને રંગવા માટે ગુંદરવાથી દૂર કરવા પડશે. તમે તમારી પોતાની કાર્ટૂન કલરિંગ બુક પણ બનાવી શકો છો.

તમારા બાળકનું મનપસંદ કાર્ટૂન કયું છે? નીચેના કોમેન્ટ બોક્સમાં તમારા વિચારો અન્ય વાચકો સાથે શેર કરો.

અસ્વીકરણ: અહીં મળેલી તમામ તસવીરો 'પબ્લિક ડોમેન'માં હોવાનું માનવામાં આવે છે. અમારો કોઈપણ કાયદેસર બૌદ્ધિક અધિકાર, કલાત્મક અધિકારો અથવા કૉપિરાઈટનું ઉલ્લંઘન કરવાનો ઈરાદો નથી. પ્રદર્શિત તમામ છબીઓ અજ્ઞાત મૂળની છે. જો તમે અહીં પોસ્ટ કરેલા કોઈપણ ચિત્રો/વોલપેપરના હકદાર માલિક છો, અને તમે તેને પ્રદર્શિત કરવા માંગતા નથી અથવા જો તમને યોગ્ય ક્રેડિટની જરૂર હોય, તો કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો અને અમે તરત જ છબી માટે જે પણ જરૂરી હશે તે કરીશું. દૂર કરવામાં આવશે અથવા જ્યાં બાકી છે ત્યાં ક્રેડિટ પ્રદાન કરો. આ સાઈટની તમામ સામગ્રી નિ:શુલ્ક છે અને તેથી અમે કોઈપણ ઈમેજીસ/વોલપેપરના ડિસ્પ્લે અથવા ડાઉનલોડથી કોઈ નાણાકીય લાભ મેળવી શકતા નથી.નીચેની બે ટેબ નીચેની સામગ્રીને બદલે છે.

  કેલરીયા કેલ્ક્યુલેટર