સ્કીનકેર સલાઇડશો

ત્વચા પર સ્ટેફ ઇન્ફેક્શનના ચિત્રો

ચામડીના સ્ટેફ ચેપ નાના અને ત્વચાના ઉપલા સ્તર સુધી મર્યાદિત હોઈ શકે છે, અથવા erંડા સ્તરો સુધી વિસ્તરિત થાય છે અને દુ painfulખદાયક, કોમળ, પરુ ભરેલું કારણ બને છે ...