સોયપોઇન્ટ

ફ્રી ક્રોસ સ્ટીચ ગ્રાફ પેપર શોધવા અને તેનો ઉપયોગ કરવો

તમારી પોતાની ક્રોસ ટાંકો પેટર્ન ડિઝાઇન કરવા માટે તમારે ક્રોસ સ્ટીચ ગ્રાફ પેપરનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. આ પ્રકારનાં કાગળ તેના પર નાના ચોરસ ગ્રીડ ધરાવે છે. ગ્રાફ પેપર મદદ કરે છે ...