વીમા કPanમ્પનિઝ

રાજ્ય ફાર્મ વીમા ફરિયાદો

રાજ્ય ફાર્મ વીમા ફરિયાદો કેટલી પ્રચલિત છે? કોઈપણ વીમા કંપનીને ગ્રાહકો તરફથી ફરિયાદ પ્રાપ્ત કરવામાં મુક્તિ નથી, અને સ્ટેટ ફાર્મ પણ આથી અલગ નથી.