ગ્રાન્ટ ફંડિંગ

સફળ અનુદાન દરખાસ્તોના ઉદાહરણો

ગ્રાન્ટ એપ્લિકેશન સબમિટ કરવાની તૈયારી પહેલા જબરજસ્ત લાગે છે. કમ્પાઇલ કરવા માટે ઘણી બધી માહિતી અને સફળતા પર વધુ સવારી સાથે, તે મહત્વનું છે ...

ગ્રાઉન્ડ આપવી ફાઉન્ડેશનો

સેંકડો પાયા છે જે બિન-લાભકારી સંસ્થાઓને અનુદાન આપે છે. એક અથવા બે ઉદાર ભંડોળ દ્વારા ઘણા પાયાને ટેકો આપવામાં આવે છે ...

સરળ પગલાઓમાં અનુદાન માટે કેવી રીતે અરજી કરવી

બિનલાભકારી સંસ્થાઓ માટે અનુદાન માટે અરજી કરવી મુશ્કેલ લાગે છે જો તમે પહેલાં ક્યારેય લખ્યું ન હોય. જ્યારે તમારે સંપૂર્ણ થવાની અને તમારા સંશોધન કરવાની જરૂર નથી, ...

અનુદાન લેખનનાં ઉદાહરણો શોધવાનાં 8 સ્થાનો

અનુદાન લેખનનાં ઉદાહરણોની સમીક્ષા તમને અનુદાન લેખન પ્રક્રિયા વિશે શીખવામાં મદદ કરી શકે છે. અનુદાન પ્રસ્તાવનું આયોજન કરવું એ એક મહાન સંશોધન લે છે અને આવશ્યક છે ...