છૂટાછેડા સલાઇડશો

ઉચ્ચતમથી નીચા સુધીના વ્યવસાય દ્વારા છૂટાછેડા દર

સમાજની જટિલતા વર્તમાન છૂટાછેડાના આંકડામાં પ્રતિબિંબિત થાય છે, વિવિધ સામાજિક ધારાધોરણોના વિસ્તરણને કારણે એક મહિલામાં વધારો, વધુ ...

ડિવorર્સ મેનની રાહ જોવી

છૂટાછેડા લેનાર માણસની રાહ જોવી મુશ્કેલ છે અને લાગે છે કે તમારે હંમેશ માટે રાહ જોવી પડશે. જો કે, તમે જેને પ્રેમ કરો છો તેની સાથે રહેવાનો પુરસ્કાર તે યોગ્ય છે. પ્રતિ ...