25 શ્રેષ્ઠ ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠો તમારું નવું ચાલવા શીખતું બાળક રંગ પસંદ કરશે

બાળકો માટે શ્રેષ્ઠ નામો

બધા શ્રેણીઓ

7 ફેબ્રુઆરી, 2021 ના ​​રોજ

બેબી ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠબેબી ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠ બેબી ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠબેબી ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠ કેવ ડ્રેગન કલરિંગ પેજકેવ ડ્રેગન કલરિંગ પેજ કેવ ડ્રેગન કલરિંગ પેજકેવ ડ્રેગન કલરિંગ પેજ ચાઇનીઝ ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠચાઇનીઝ ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠ ચાઇનીઝ ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠચાઇનીઝ ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠ ક્યૂટ ફની ડ્રેગન કલરિંગ પેજક્યૂટ ફની ડ્રેગન કલરિંગ પેજ ક્યૂટ ફની ડ્રેગન કલરિંગ પેજક્યૂટ ફની ડ્રેગન કલરિંગ પેજ ડાર્ક ડ્રેગન કલરિંગ પેજડાર્ક ડ્રેગન કલરિંગ પેજ ડાર્ક ડ્રેગન કલરિંગ પેજડાર્ક ડ્રેગન કલરિંગ પેજ ડ્રેગન પાસે મોટી પાંખો રંગીન પૃષ્ઠ છેડ્રેગન પાસે મોટી પાંખો રંગીન પૃષ્ઠ છે ડ્રેગન પાસે મોટી પાંખો રંગીન પૃષ્ઠ છેડ્રેગન પાસે મોટી પાંખો રંગીન પૃષ્ઠ છે ડ્રેગન snd ધ કેસલ કલરિંગ પેજડ્રેગન snd ધ કેસલ કલરિંગ પેજ ડ્રેગન snd ધ કેસલ કલરિંગ પેજડ્રેગન snd ધ કેસલ કલરિંગ પેજ ડ્રેગન અને નાઈટ લડાઈ, ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠોડ્રેગન અને નાઈટ લડાઈ, ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠો ડ્રેગન અને નાઈટ લડાઈ, ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠોડ્રેગન અને નાઈટ લડાઈ, ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠો કિડ કલરિંગ પેજ સાથે ડાન્સિંગ ડ્રેગનકિડ કલરિંગ પેજ સાથે ડાન્સિંગ ડ્રેગન કિડ કલરિંગ પેજ સાથે ડાન્સિંગ ડ્રેગનકિડ કલરિંગ પેજ સાથે ડાન્સિંગ ડ્રેગન એક પોલાણ સાથે ઉદાસી ડ્રેગન, ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠએક પોલાણ સાથે ઉદાસી ડ્રેગન, ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠ એક પોલાણ સાથે ઉદાસી ડ્રેગન, ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠએક પોલાણ સાથે ઉદાસી ડ્રેગન, ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠ સળગતું ઉડતું ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠજ્વલંત ઉડતી ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠ સળગતું ઉડતું ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠજ્વલંત ઉડતી ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠ ડ્રેગન ખાતા પાંદડા, ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠોડ્રેગન ખાતા પાંદડા, ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠો ડ્રેગન ખાતા પાંદડા, ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠોડ્રેગન ખાતા પાંદડા, ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠો માલ્કો ડ્રેગન કલરિંગ પેજમાલ્કો ડ્રેગન કલરિંગ પેજ માલ્કો ડ્રેગન કલરિંગ પેજમાલ્કો ડ્રેગન કલરિંગ પેજ મેરીપોસા પરી અને ડ્રેગન કલરિંગ પેજમેરીપોસા પરી અને ડ્રેગન કલરિંગ પેજ મેરીપોસા પરી અને ડ્રેગન કલરિંગ પેજમેરીપોસા પરી અને ડ્રેગન કલરિંગ પેજ બેબી ડ્રેગન કલરિંગ પેજબેબી ડ્રેગન કલરિંગ પેજ બેબી ડ્રેગન કલરિંગ પેજબેબી ડ્રેગન કલરિંગ પેજ એક તલવાર રંગીન પૃષ્ઠ સાથે સમુદ્ર ડ્રેગનએક તલવાર રંગીન પૃષ્ઠ સાથે સમુદ્ર ડ્રેગન એક તલવાર રંગીન પૃષ્ઠ સાથે સમુદ્ર ડ્રેગનએક તલવાર રંગીન પૃષ્ઠ સાથે સમુદ્ર ડ્રેગન સ્લીપિંગ ડ્રેગન કલરિંગ પેજસ્લીપિંગ ડ્રેગન કલરિંગ પેજ સ્લીપિંગ ડ્રેગન કલરિંગ પેજસ્લીપિંગ ડ્રેગન કલરિંગ પેજ કોમોડો ડ્રેગન કલરિંગ પેજકોમોડો ડ્રેગન કલરિંગ પેજ કોમોડો ડ્રેગન કલરિંગ પેજકોમોડો ડ્રેગન કલરિંગ પેજ દાઢીવાળું ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠદાઢીવાળું ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠ દાઢીવાળું ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠદાઢીવાળું ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠ ડૅપર ડ્રેગન કલરિંગ પેજડૅપર ડ્રેગન કલરિંગ પેજ ડૅપર ડ્રેગન કલરિંગ પેજડૅપર ડ્રેગન કલરિંગ પેજ ડ્રેગન માટે 'ડીડ્રેગન માટે 'ડી' ડ્રેગન માટે 'ડીડ્રેગન માટે 'ડી' મેલીફિસન્ટ ડ્રેગન કલરિંગ પેજમેલીફિસન્ટ ડ્રેગન કલરિંગ પેજ મેલીફિસન્ટ ડ્રેગન કલરિંગ પેજમેલીફિસન્ટ ડ્રેગન કલરિંગ પેજ બટરફ્લાય અને ડ્રેગન કલરિંગ પેજબટરફ્લાય અને ડ્રેગન કલરિંગ પેજ બટરફ્લાય અને ડ્રેગન કલરિંગ પેજબટરફ્લાય અને ડ્રેગન કલરિંગ પેજ ડ્રેગન કલરિંગ પૃષ્ઠનું વર્ષડ્રેગન કલરિંગ પૃષ્ઠનું વર્ષ ડ્રેગન કલરિંગ પૃષ્ઠનું વર્ષડ્રેગન કલરિંગ પૃષ્ઠનું વર્ષ બે માથાવાળું ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠબે માથાવાળું ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠ બે માથાવાળું ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠબે માથાવાળું ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠ

બાળકોને જાદુઈ વસ્તુઓ પ્રત્યે આકર્ષણ હોય છે, જેમ કે ચાંચિયાઓ, ચમકતા બખ્તરમાં નાઈટ્સ, પરીઓ અને ડ્રેગન.ચાલો ડ્રેગન વિશે વાત કરીએ, જે લોકકથાઓમાંથી સુપ્રસિદ્ધ જીવો છે જેમાં સરિસૃપના લક્ષણો છે. કેટલીકવાર તેઓને મનુષ્યોનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ કરતા દુષ્ટ જીવો તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે, જ્યારે અન્ય વાર્તાઓમાં તેઓ માનવજાતના તારણહાર અને રક્ષક તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે.

ડ્રેગન બે વિશિષ્ટ લક્ષણો ધરાવે છે - આગ ઉત્પાદન અને ઉડાન. જાતિની અંદર, કદ, આકાર અને રંગની શ્રેણીમાં ઘણી વિવિધ જાતિઓ છે. કેટલાક ડ્રેગનમાં વિવિધ રંગીન ભીંગડા હોય છે, જ્યારે કેટલાક તેમની સમગ્ર જાતિમાં સમાન રંગ જાળવી રાખે છે.પ્રિસ્કુલર્સ માટે ટોચના 25 ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠો:

તમારા બાળકોને આ સુપ્રસિદ્ધ પ્રાણીનો પરિચય કરાવવા માટે ડ્રેગન કલરિંગ શીટ્સ એ એક સરસ સાધન છે. આ લેખમાં ડ્રેગનના વાસ્તવિક અને કાર્ટૂન સ્વરૂપો જેવા કે ઉડતા ડ્રેગન, નાઈટ્સ સાથેના ડ્રેગન અને અગ્નિ શ્વાસ લેતા ડ્રેગન બંને દર્શાવવામાં આવ્યા છે.

1. ક્યૂટ ડ્રેગન:

બધા ડ્રેગન જોવા માટે ડરામણા નથી હોતા. અહીં એક સુંદર દેખાતી સ્ત્રી ડ્રેગન છે જેને અમુક રંગની જરૂર છે. • આ કલરિંગ શીટ તમારા બાળકને શીટને કલર કરતી વખતે તેની કલ્પનાને અન્વેષણ કરવા દેશે.
 • આ કલરિંગ શીટ તમારા બાળકને હસાવવાની ખાતરી આપે છે. જ્યારે તે શીટને રંગ આપે છે ત્યારે તે લીટીઓમાં કલર કરવાની પ્રેક્ટિસ કરવાનું પણ શીખશે.
 • તે તમારા બાળકની મોટર કુશળતાને મજબૂત કરવામાં પણ મદદ કરશે, જે તેને તેના હસ્તલેખન કૌશલ્યમાં મદદ કરશે.

2. ચાઈનીઝ ડ્રેગન:

ચાઈનીઝ ડ્રેગન એ ચીની લોકકથાઓમાં પૌરાણિક જીવો છે. • તેઓ બધા ડ્રેગનમાં સૌથી સુંદર માનવામાં આવે છે. તેમની પાસે જાજરમાન હાજરી છે જે બાળકો અને પુખ્ત વયના બંનેને આકર્ષે છે.
 • આ ચાઈનીઝ ડ્રેગન વધુ સુંદર દેખાય તે માટે તમારા બાળકને તેજસ્વી રંગોનો સ્પ્લેશ ઉમેરવા કહો. ચાઇનીઝ સંસ્કૃતિમાં, ડ્રેગન સારા નસીબ, શક્તિ અને શક્તિનું પ્રતીક છે.
 • તમે તમારા બાળકને સંસ્કૃતિ અને હેરી વિશે શીખવી શકો છો'/10-powerful-chinese-dragon-coloring-pages-your-toddler-will-love-3119142'> ચાઇનીઝ ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠો ]

  14 વર્ષની છોકરી માટે સરેરાશ વજન

  3. ડ્રેગન એન્ડ ધ નાઈટ:

  આ કલરિંગ શીટ વિકરાળ ડ્રેગન અને નાઈટ વચ્ચેની રોમાંચક લડાઈ દર્શાવે છે.

  18 વર્ષનું વજન કેટલું હોવું જોઈએ
  • આ ઉત્તેજક કલરિંગ શીટ ચોક્કસપણે તમારા બાળકને તેની સીટ પર બેસાડી રાખશે કારણ કે તે રંગ કરે છે.
  • એવું લાગે છે કે લડાઈ સમાપ્ત થવાના આરે છે કારણ કે બહાદુર નાઈટ ખડકની ધાર પર આવી ગયો છે. કોણ જીતશે આ લડાઈ? તમારા બાળકને આ પ્રશ્ન પૂછો અને જુઓ કે તે શું વિચારે છે.
  • ડ્રેગન થોડો વિકરાળ લાગે છે, પરંતુ ચોક્કસ તમારા નાનાનું મનોરંજન કરશે.

  4. ડેપર ડ્રેગન:

  આ ડેપર ડ્રેગન કંઈક ફેન્સી તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.

  • તમને લાગે છે કે તે ક્યાં જઈ રહ્યો છે? તમારા કિન્ડરગાર્ટનર્સને નક્કી કરવા દો કે તેઓ આ મૂર્ખ ડ્રેગનને તેજસ્વી કરે છે.
  • તમારા બાળકને તેની કલ્પનાશક્તિનો ઉપયોગ કરવા કહો અને આ ચિત્ર પાછળની વાર્તા સાથે આવો.

  5. પોલાણ સાથે ડ્રેગન:

  આ ગરીબ નાનો ડ્રેગન પોલાણની સમસ્યાથી પીડિત છે. તમને લાગે છે કે તેને તેની પીડામાંથી મુક્ત કરવા શું કરી શકાય?

  • તમારા બાળકને તેના દાંતને પોલાણથી બચાવવા માટે લઈ શકાય તેવા સાવચેતીનાં પગલાંનાં ચિત્રો દોરવા કહો.
  • આ કલરિંગ શીટ તમારા બાળકને દાંતની સ્વચ્છતાના મહત્વ વિશે શીખવવાની એક સરસ રીત છે.

  [ વાંચવું: ડ્રેગન બોલ ઝેડ રંગીન પૃષ્ઠો ]

  6. હંગ્રી ડ્રેગન:

  ડ્રેગનને પણ સમયાંતરે તેમના મીઠા દાંત અને ભૂખ્યા પેટને સંતોષવાની જરૂર છે.

  સબ્સ્ક્રાઇબ કરો
  • આ સુંદર ડ્રેગન તેના વન મિત્રો માટે હેલોવીન માટે હાર્દિક ભોજન તૈયાર કરી રહ્યો છે. તમને શું લાગે છે કે તે રસોઇ કરી રહ્યો છે?
  • જ્યારે તમે હેલોવીન માટે તૈયારી કરી રહ્યા હોવ ત્યારે તમારા બાળકોને વ્યસ્ત રાખવા માટે આ એક સંપૂર્ણ રંગ છે.

  7. કેવ ડ્રેગન:

  શું તમારા ઘરમાં ડ્રેગનનો શોખ છે? પછી રંગીન શીટ ચોક્કસપણે તેને આનંદ કરશે.

  • આ કલરિંગ શીટમાં એક ડ્રેગન તેના કુદરતી રહેઠાણ, જંગલની ગુફામાં જોવા મળે છે. તે જંગલોના અન્ય કેટલાક જીવોને પણ દર્શાવે છે.
  • આ કલરિંગ શીટ તમારા બાળક સાથે શેર કરો અને તેને ચિત્રમાં શું ચાલી રહ્યું છે તેનું વર્ણન કરવા માટે એક ટૂંકી વાર્તા લખવાનું કહો.

  8. સ્લીપિંગ ડ્રેગન:

  સૌથી વિકરાળ ડ્રેગનને પણ આગામી દ્વંદ્વયુદ્ધ માટે પોતાને રિફ્યુઅલ કરવા માટે નિદ્રા લેવાની જરૂર છે.

  • આ કલરિંગ શીટ ઊંડી નિંદ્રામાં એક જીવલેણ ડ્રેગન બતાવે છે.
  • તેનું સુંદર સ્મિત બતાવી રહ્યું છે કે તે ઊંઘમાં એક મધુર સ્વપ્ન જોઈ રહ્યો છે.
  • તમારા બાળકને આ સૌમ્ય ડ્રેગન કલરિંગ શીટ આપો અને તેને લીટીઓમાં રંગ આપવા માટે પડકાર આપો.
  • આ તેને તેની સુંદર મોટર કુશળતા અને હાથ-આંખના સંકલનમાં મદદ કરશે.
  • જ્યારે તે રંગ કરે છે ત્યારે તમે થોડી વાર્તા કહેવાની તક તરીકે પણ લઈ શકો છો.

  [ વાંચવું: તમારા ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠોને કેવી રીતે તાલીમ આપવી ]

  9. ફ્લાઈંગ ડ્રેગન:

  આ એક ડ્રેગન પર ઉડતા શ્રેક અને તેના પરિવારની કલરિંગ શીટ છે. માત્ર એક જ વસ્તુ ખૂટે છે તે અમુક રંગ છે. શું તમારું બાળક તેની સાથે મદદ કરી શકે?

  • આ કલરિંગ શીટમાંનો ડ્રેગન એ માદા ડ્રેગન છે જે અવ્યવસ્થિત કિલ્લાની રક્ષા કરે છે, જે પ્રિન્સેસ ફિયોનાની જેલ તરીકે સેવા આપે છે.
  • તે 40-ફૂટ લાંબો, કિરમજી રંગનો માદા ડ્રેગન છે, જેમાં ટેન્ડેડ પેટ, જાળીદાર બેટની પાંખો અને પ્રીહેન્સિલ પૂંછડી છે. તે લિપસ્ટિક પહેરે છે અને મોટી પાંપણો ધરાવે છે.

  10. ડ્રેગનનું વર્ષ:

  આ ડ્રેગન કલરિંગ શીટ સાથે ચાઇનીઝ નવા વર્ષ માટે તૈયાર થાઓ.

  કેવી રીતે ડોલર બિલ ગુલાબ બનાવવા માટે
  • ચીની જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર એવું માનવામાં આવે છે કે ડ્રેગનના વર્ષમાં જન્મેલા લોકો બહાદુર અને મહેનતુ હોય છે.
  • આ રંગીન શીટ તમારા બાળકને પરંપરાગત ચાઇનીઝ રજાઓ સાથે પરિચય કરાવવાની એક સરસ રીત છે.
  • તમારા બાળકને આ લૂમિંગ ડ્રેગનને લાલ, લીલો અને સોના જેવા તેજસ્વી રંગોમાં રંગવાનું કહો.

  11. કોમોડો ડ્રેગન:

  અહીં ઉભરતા પર્યાવરણવાદીઓ માટે કોમોડો ડ્રેગનની કલરિંગ શીટ છે.

  • તેમ છતાં, તેની વસ્તી લગભગ 5000 જંગલીમાં રહેતી સાથે સ્થિર માનવામાં આવે છે, તેમના મર્યાદિત વિતરણને કારણે અને માત્ર 350 સંવર્ધન સ્ત્રીઓ છે તે હકીકતને કારણે તેઓ ભયંકર માનવામાં આવે છે.
  • નામ સૂચવે છે તેમ, કોમોડો ડ્રેગન ઇન્ડોનેશિયાના કોમોડો ટાપુનો વતની છે.
  • કોમોડો ડ્રેગન બરાબર ડ્રેગન નથી. તે એક મોટો સરિસૃપ છે. જ્યારે તમે આ લુપ્તપ્રાય પ્રજાતિ વિશે વધુ વાંચો ત્યારે તમારા બાળકને આ શીટને રંગ આપવા કહો.

  [ વાંચવું: ડ્રેગન ટેલ્સ કલરિંગ પેજીસ ]

  12.ડ્રેગન:

  આ કલરિંગ શીટમાં એક જાજરમાન ડ્રેગન છે. એવું લાગે છે કે આ ડ્રેગનને કેટલાક રંગોની જરૂર છે, તેથી ક્રેયોન્સને બહાર લાવો અને તમારા બાળકો સાથે વિસ્ફોટ કરો.

  • તમારા બાળકને આ શીટને શક્ય તેટલા તેજસ્વી શેડ્સમાં રંગવાનું કહો.
  • આ કલર શીટ વડે તમારા બાળકને ડ્રેગનની વિવિધ વિશેષતાઓ અને પ્રજાતિઓ વિશે શીખવો.

  13. મીની ડ્રેગન:

  શું તમે જાણો છો કે ડ્રેગન નાના અને નાના કદમાં પણ આવે છે? આ ડ્રેગન ભલે નાનો દેખાય છે, પરંતુ તે ખૂબ જ ખતરનાક અને વિકરાળ છે. તમારા બાળકને તેને થોડો રંગ આપવા કહો અને આનંદ કરો.

  • મીની ડ્રેગનમાં ગંધની તીવ્ર ભાવના હોય છે જે તેમને કોઈપણ વસ્તુને ટ્રેક કરવા સક્ષમ બનાવે છે.
  • તેઓ અત્યંત મજબૂત હોય છે અને તેમની પૂંછડી અને જડબાનો ઉપયોગ કરીને તેમને મળેલી કોઈપણ ડ્રેગન ટ્રેપનો નાશ કરવામાં સક્ષમ હોય છે.
  • મિની ડ્રેગન પણ ખૂબ ચપળ હોય છે. દ્વંદ્વયુદ્ધના કલાકો પછી પણ તેઓ થાકતા નથી.

  14. બેબી ડ્રેગન:

  આ બેબી ડ્રેગન નાનું છે, પરંતુ એવું લાગે છે કે તે કંઈક શેતાની પર આધારિત છે. તમે શું વિચારો છો તેના મનમાં શું રસોઇ છે?

  • આ બેબી ડ્રેગન એ બ્લેક ડ્રેગનનું સંતાન છે રુનસ્કેપ, એક લોકપ્રિય રમત. આ બેબી ડ્રેગન આ રમતમાં સૌથી મજબૂત છે.
  • તેમના પુખ્ત સ્વરૂપથી વિપરીત, બેબી ડ્રેગન જ્વાળાઓને શ્વાસ લેવા માટે ખૂબ નાના છે. તેથી, તેમની સામે લડવા માટે એન્ટી-ડ્રેગન કવચની જરૂર નથી.

  15. બટરફ્લાય સાથે ડ્રેગન:

  તેના નાક પર ઉતરેલા બટરફ્લાયને જોઈ રહેલા ડ્રેગનની આ આરાધ્ય કલરિંગ શીટ છે.

  • તમને શું લાગે છે કે તે આ બટરફ્લાય કરશે? શું તે તેને જવા દેશે કે તેને મારી નાખશે?
  • તમારા બાળકને આ સુંદર ડ્રેગનને રમુજી નામ આપવા માટે કહો.

  [ વાંચવું: મેડાગાસ્કર રંગીન પૃષ્ઠો ]

  16. મારીપોસા ફેરી રાઇડિંગ ઓન અ ડ્રેગન:

  આ કલરિંગ શીટમાં મારીપોસા પરી તેના પાલતુ ડ્રેગન પર સવારી કરે છે. અમને ખાતરી છે કે તમારું બાળક વિશાળ ડ્રેગન અને સુંદર પરીમાં રંગો ભરવાનો આનંદ માણશે.

  • મેરીપોસા એક સુંદર બટરફ્લાય પરી છે જે વિશ્વની શોધખોળ કરવાનું પસંદ કરે છે.
  • વાર્તા શરૂ થાય છે જ્યારે મારીપોસા તેના મિત્રો સાથે એક મારણ શોધવા માટે પ્રવાસ કરે છે જે બીમાર રાણીને બચાવી શકે.

  17. ડ્રેગન માટે ‘ડી’:

  તમારા બાળક સાથે તમારા પ્રિસ્કુલર્સ સાથે આ ડ્રેગન મૂળાક્ષરોના પૃષ્ઠને રંગવામાં આનંદ કરો. ડ્રેગન એ પૌરાણિક જીવો છે જેની આસપાસની પ્રખ્યાત વાર્તાઓ છે.

  • આ કલરિંગ શીટ તમારા પ્રિસ્કુલર માટે આદર્શ છે.
  • તમારા બાળકને D અક્ષરથી શરૂ થતા પ્રાણીઓના નામો વિશે પૂછો. આ તેના શબ્દભંડોળને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરશે.

  18. ડ્રેગન મેલીફિસન્ટ:

  તમે અહીં જે ભયાનક ડ્રેગન જુઓ છો તે મેલેફિસેન્ટ છે, જે ક્લાઈમેક્સ ડિઝનીની ફિલ્મમાં દેખાયો હતો સ્લીપિંગ બ્યુટી .

  • અંતિમ યુદ્ધમાં, મેલીફિસેન્ટ, દુષ્ટ ચૂડેલ પ્રિન્સ ફિલિપનો નાશ કરવા માટે પોતાને એક પ્રચંડ, અગ્નિ-શ્વાસ લેતા ડ્રેગનમાં પરિવર્તિત કરે છે.
  • રાજકુમાર, ત્રણ પરી ગોડમધર્સની મદદથી તેણીને તેની ઝેરી ફેણ વડે તેની પોતાની પૂંછડી કરડવા માટે યુક્તિ કરે છે, જેનાથી તેણીને મારી નાખે છે.
  • તમારા બાળકને સ્લીપિંગ બ્યુટીની વાર્તા સંભળાવો જ્યારે તે શીટને રંગવાનું પૂરું કરે.

  [ વાંચવું: ડાયનાસોર રંગીન પૃષ્ઠો ]

  19. માલચો:

  આ કલરિંગ શીટમાં માલ્ચો, એક વિશાળ, પીંછાવાળા સર્પ અને અલાદ્દીન અને ઇગોનો દુશ્મન છે. તેણી મેસોઅમેરિકન દેવતા, ધ ક્વેત્ઝાલકોટલ પર આધારિત છે.

  • માલ્ચો એક ધૂર્ત અને ભ્રામક ડ્રેગન છે જે વિશ્વ પર પ્રભુત્વ મેળવવા માંગે છે.
  • તેણી અમુક સમયે ઘમંડી હોઈ શકે છે, પરંતુ તેના દુશ્મનો સામે ધીરજવાન અને વેર વાળે છે.
  • માલ્ચો એ એક મહાન શક્તિ સાથેનો એક વિશાળ ડ્રેગન છે.
  • હોંશિયાર અને ચતુર હોવા ઉપરાંત, તેણી ઉડવાની અને આગનો શ્વાસ લેવાની ક્ષમતા પણ ધરાવે છે.

  20. સી ડ્રેગન:

  તમે ચિત્રમાં જે રહસ્યમય પ્રાણી જુઓ છો તે સમુદ્રી ડ્રેગન છે, જે સૌથી ભયાનક દરિયાઈ જીવોમાંનું એક છે. જો કે, આ દરિયાઈ ડ્રેગન આનંદી અને રમતિયાળ મૂડમાં દેખાય છે.

  • આ કલરિંગ શીટની ઘણી પ્રિન્ટ પ્રિન્ટ કરો અને તમારા બાળકને તેના મિત્રો સાથે તેને રંગીન કરવા દો.
  • તમે તમારા બાળકને ચિત્રમાંના ડ્રેગન વિશે વાર્તા કહેવા માટે પણ કહી શકો છો.

  21. ધ ડાર્ક ડ્રેગન:

  ડાર્ક ડ્રેગનને મળો, સર્વકાલીન અત્યંત શક્તિશાળી અને દુષ્ટ ડ્રેગન. અમેરિકન ડ્રેગન: જેક લોંગ, એક કાર્ટૂન શ્રેણીના જાદુઈ સમુદાય માટે તે નંબર વન ખતરો માનવામાં આવે છે.

  • ડાર્ક ડ્રેગન એ ઇતિહાસમાં સૌથી પહેલો જાણીતો ડ્રેગન છે જેણે દુષ્ટતાને ફેરવી છે. તે લાલ આંખોવાળો કાળા રંગનો ડ્રેગન છે.
  • તે તેના minions તરીકે સેવા આપવા માટે ડ્રેગન જેવા પડછાયા જીવોને જાદુ કરી શકે છે. ફક્ત થોડા ડ્રેગન તેના ક્રોધથી બચી શક્યા છે.
  • ડાર્ક ડ્રેગન એ ઘેરા વાદળી અગ્નિ સાથે અગ્નિ-શ્વાસ લેતો ડ્રેગન છે, કદાચ તેના ઘેરા જાદુને કારણે.
  • તે ખૂબ જ શક્તિશાળી છે અને જાદુઈ સમુદાયમાં કોઈપણ ડ્રેગન અથવા જાદુઈ પ્રાણી સાથે મેળ ખાતી નથી.

  22. દાઢીવાળો ડ્રેગન:

  આ મનોરંજક રંગીન શીટ સાથે તમારા બાળકને શબ્દપ્લે અને અલંકારિક ભાષાનો પરિચય આપો. તેમાં દાઢીવાળો ડ્રેગન જોવા મળે છે, જે ડ્રેગનની લુપ્તપ્રાય પ્રજાતિઓમાંની એક છે.

  મૃત્યુ પછી લાલ કાર્ડિનલ જોવું
  • દાઢીવાળો ડ્રેગન એ દાઢીવાળો ડ્રેગન નથી. તે ઓસ્ટ્રેલિયાના શુષ્ક અને ખડકાળ પ્રદેશોની મૂળ ગરોળી છે.
  • દાઢી શબ્દ ગળાની નીચેની બાજુનો ઉલ્લેખ કરે છે જે સંભવિત હરીફને જોતાં કાળો થઈ જાય છે. દાઢીવાળા ડ્રેગનની 10 થી વધુ પ્રજાતિઓ છે.
  • અમને ખાતરી છે કે તમારું બાળક આ મનોરંજક તથ્યોનો આનંદ માણશે કારણ કે તે શીટને રંગ આપશે.

  23. ડ્રેગન એન્ડ ધ કેસલ:

  આ શાનદાર કિલ્લા અને ડ્રેગન-કલરિંગ શીટ વડે ડ્રેગનમાં તમારા બાળકની રુચિને ફીડ કરો. કલરિંગ શીટમાં કિલ્લાની રક્ષા કરતા બે ખરાબ ડ્રેગન દર્શાવવામાં આવ્યા છે.

  • આ કલરિંગ શીટ તમારા બાળકની કલ્પનાને સળગાવી દેશે. જ્યારે તે રંગ પૂરો કરે, ત્યારે તેને તેની રચના વિશે એક કાલ્પનિક વાર્તા બનાવવા માટે કહો.
  • તમારા બાળકને સેટિંગ પર વિચાર કરવા દો અને ડ્રેગન, મધ્યયુગીન ટાવર અને પડોશી ટાવર્સની શક્યતાઓ પર વિચાર કરવા દો. આ તમારા બાળકોને તેમની સર્જનાત્મકતા વધારવામાં અને તાર્કિક તર્કનો અભ્યાસ કરવામાં મદદ કરશે.

  24. બે માથાવાળો ડ્રેગન:

  એવું લાગે છે કે આ બે માથાવાળા ડ્રેગન એકબીજાથી દૂર જવા માટે તૈયાર નથી.

  • આ બે માથાવાળો ડ્રેગન તમારા બાળકને ડબલ આનંદ આપશે.
  • તમે તમારા બાળકને બંને માથાને અમુક રંગ અથવા અલગ-અલગ રંગોમાં રંગવાનું કહી શકો છો.

  25. ડ્રેગન ડાન્સર:

  ચાઇના ટાઉનમાં ચાઇનીઝ ન્યૂ યર પરેડ ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. સહભાગીઓ તેની નીચે નૃત્ય કરવા માટે ડ્રેગન અને સિંહના પાત્રો બનાવીને તેની ઉજવણી કરે છે.

  • આ કલરિંગ શીટમાં ફેન્સી ચાઈનીઝ ડ્રેગનની આસપાસ બે માણસો ફરતા જોવા મળે છે.
  • તમારા બાળકને ચાઇનીઝ નવા વર્ષ સાથે પરિચય કરાવવાની આ એક સરસ રીત છે.

  આ મફત છાપવાયોગ્ય ડ્રેગન રંગીન પૃષ્ઠો ઑનલાઇન એવા બાળકો માટે યોગ્ય છે જેઓ આ પૌરાણિક જીવોમાં રસ ધરાવતા હોય. તે બાળકોને વ્યસ્ત રાખશે અને મનોરંજન કરશે જ્યારે પણ તેઓને મનોરંજક ડાયવર્ઝનની જરૂર પડશે. તેઓ કાલ્પનિક થીમ આધારિત જન્મદિવસની પાર્ટી માટે પણ આદર્શ છે. તે છોકરાઓ અને છોકરીઓ બંનેને સમાન રીતે ખુશ કરશે.

  અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમને અમારા રંગીન ડ્રેગન ચિત્રોનો સંગ્રહ ગમશે. તમે તમારી પોતાની ડ્રેગન કલરિંગ બુક પણ બનાવી શકો છો. નીચેના વિભાગમાં તેમના વિશે તમારા વિચારો શેર કરો!

  અસ્વીકરણ: અહીં મળેલી તમામ તસવીરો 'પબ્લિક ડોમેન'માં હોવાનું માનવામાં આવે છે. અમારો કોઈપણ કાયદેસર બૌદ્ધિક અધિકાર, કલાત્મક અધિકારો અથવા કૉપિરાઈટનું ઉલ્લંઘન કરવાનો ઈરાદો નથી. પ્રદર્શિત તમામ છબીઓ અજ્ઞાત મૂળની છે. જો તમે અહીં પોસ્ટ કરેલા કોઈપણ ચિત્રો/વોલપેપરના હકદાર માલિક છો, અને તમે તેને પ્રદર્શિત કરવા માંગતા નથી અથવા જો તમને યોગ્ય ક્રેડિટની જરૂર હોય, તો કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો અને અમે તરત જ છબી માટે જે પણ જરૂરી હશે તે કરીશું. દૂર કરવામાં આવશે અથવા જ્યાં તે બાકી છે ત્યાં ક્રેડિટ પ્રદાન કરો. આ સાઈટની તમામ સામગ્રી નિ:શુલ્ક છે અને તેથી અમે કોઈપણ ઈમેજીસ/વોલપેપરના ડિસ્પ્લે અથવા ડાઉનલોડથી કોઈ નાણાકીય લાભ મેળવી શકતા નથી.નીચેની બે ટેબ નીચેની સામગ્રીને બદલે છે.

   કેલરીયા કેલ્ક્યુલેટર